Algemene voorwaarden

WINTERMANS SIERBESTRATING B.V.

Lange Voren 36
5521 DD Eersel
Tel: 0497-512056

Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen: verkopen, leveringen en diensten verricht door Wintermans Sierbestrating B.V. gevestigd te Eersel hierna te noemen de vennootschap, behoudens wijzigingen die uitdrukkelijk zijn overeengekomen en door de vennootschap schriftelijk zijn bevestigd.

2. De algemene voorwaarden van de vennootschap zijn met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij van toepassing op de overeenkomst tussen partijen.

Levering

3a. De levering van de goederen door de vennootschap vindt plaats op het adres van de koper op de tussen partijen overeengekomen dag, vermeld op de pakbon tenzij partijen uitdrukkelijk enige andere plaats van aflevering zijn overeengekomen, welke plaats van aflevering alsdan staat vermeld op de pakbon.

3b. Indien de koper niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen bewaart indien en voor zover mogelijk de vennootschap de goederen tot op het moment dat de prestatie alsnog verricht kan worden, na ommekomst van welke termijn van één maand de koper de vennootschap alle door haar als gevolg van het niet kunnen verrichten van de prestatie geleden schade zal vergoeden zulks onverminderd het recht van de vennootschap de overeenkomst wegens niet nakoming door de koper binnen de termijn van één maand te ontbinden. Vanaf het tijdstip, waarop de koper de goederen in ontvangst had behoren te nemen, zijn de goederen voor rekening en risico van koper (in afwijking van het bepaalde in artikel 3E.)

3c. Onverminderd het bepaalde in artikel 3b, is de koper gehouden de vennootschap de kosten van bewaring en transport te vergoeden.

3d. Bezorgvoorwaarden:
- Levertijden zijn altijd in overleg tussen koper en de vennootschap, afhankelijk van de beschikbaarheid van materialen.
- Leveringen vinden standaard plaats door truck met steentrailer, het lossen van materialen gebeurd vanaf de verharde openbare weg binnen het bereik van de autolaadkraan. Voor leveringen op andere locaties of met een kleine wagen geldt altijd dat dit gebeurt in goed overleg; eventueel extra kosten die hiervoor gemaakt worden zullen doorberekend worden aan de koper.
- Berekening vrachtkosten:
Levering in regio postcode 55 - - :
• Bestellingen vanaf €1000,- excl. BTW worden franco geleverd.
• Voor bestellingen tot €1000,- excl. BTW worden €30,- vrachtkosten berekend.
Levering in regio postcode 50-, 56- en 57 - - :
• Bestellingen vanaf €2000,- excl. BTW worden franco geleverd.
• Voor bestellingen tot €2000,- geldt vrachtkosten in overleg met onze verkoopmedewerkers. Voor leveringen buiten bovengenoemde regio's geldt altijd vrachtkosten in overleg met onze verkoopmedewerkers

3e. De eigendom van en het risico voor de goederen gaat op de koper over bij de aflevering.

Retourneren goederen

4. Voor het retourneren van goederen, gebruikt of ongebruikt gelden de volgende voorwaarden

 1. Keramische tegels kunnen teruggebracht worden echter wordt hiervoor niets gecrediteerd. Uitzondering als de koper tegels heeft verkregen uit een voorraadpartij en de vennootschap diezelfde Batch nog voorradig heeft. In dit geval kunnen tegels in overleg teruggebracht en gecrediteerd worden.
 2. Goederen die de vennootschap standaard op voorraad heeft kunnen altijd terug mits in nieuwstaat. Hiervoor krijgt u 90% van de aankoopprijs gecrediteerd. Dit geldt voor de volgende producten:
  1. Voorraadassortiment Opsluitbanden
  2. Voorraadassortiment Stapelblokken
  3. Voorraadassortiment PVC
  4. Voorraadassortiment standaard betontegels en klinkers
  5. Voorraadassortiment Gebakken klinkers
 3. Overige goederen die de vennootschap kan opnemen in de voorraad kunnen in overleg terug. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
  1. Overleg met verkoopmedewerkers van de vennootschap, zij beslissen of uw product opgenomen kan worden in de voorraad en tegen welk tarief (maximaal 70% van verkoopprijs).
  2. Na acceptatie en goedkeuring door een terreinmedewerker van de vennootschap krijgt de koper de vooraf bepaalde prijs via creditnota terug. Dit is met een volgende verkoopfactuur te verrekenen, in overleg met de koper kan het verschuldigde bedrag ook terugbetaald worden.
  3. Beschadigde, verkleurde en/of vervuilde producten worden niet geaccepteerd, eventuele stortkosten kunnen worden doorberekend.
  4. Zand en Grind los gestort of in Big Bags kan worden geretourneerd mits het niet is vervuild. Echter wordt hiervoor niets gecrediteerd.

Voor goederen die door de vennootschap op locatie moeten worden terug geladen, worden altijd vrachtkosten in rekening gebracht. Deze kosten worden vooraf besproken met de koper door een van de medewerkers van de vennootschap.

Reclame

5a. Controle op hoeveelheden en kwaliteit van geleverde goederen berust bij de koper. De controle wordt geacht bij aflevering door koper te zijn uitgevoerd.

5b. Reclames moeten binnen 8 dagen na levering aan de vennootschap worden gemeld.

5c. Indien de geleverde goederen zijn verwerkt wordt de koper geacht de goederen zonder voorbehoud te hebben aanvaard.

Prijs

6. De prijs bestaat uit de koopprijs van de goederen en de kosten van verpakking en vervoer.

Betaling

7a. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen vindt betaling van de koopprijs contant bij aflevering van de goederen plaats indien de koper na aflevering van de goederen door de vennootschap wordt aangesproken tot betaling van de koopprijs worden partijen geacht te zijn overeengekomen, dat betaling van de koopprijs niet contant bij aflevering van de goederen plaats vindt.

7b. Indien er gerede twijfel bij de vennootschap bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper is de vennootschap bevoegd de levering van de goederen uit te stellen totdat de koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft.

7c. Alle betalingen strekken eerst ter voldoening van renten en kosten en vervolgens telkens ter voldoening van de oudste factuur.

Eigendomsvoorbehoud

8. Indien partijen anders dan betaling contant bij levering van de goederen afspreken en indien een betalingsregeling wordt getroffen inhoudende gehele of gedeeltelijke betaling na levering van de goederen, behoudt de vennootschap zich de eigendom van de door haar geleverde goederen voor tot het moment van algehele betaling door de koper.

Indien dezelfde goederen zijn geleverd op één of meer onbetaalde facturen, worden de bij koper aanwezige goederen geacht te zijn geleverd op de onbetaalde facturen. Zolang de vennootschap enige vordering, uit welke hoofde dan ook, op koper heeft, is het koper niet toegestaan om over de door de vennootschap geleverde goederen te beschikken, dan wel ter zake daarvan rechtshandelingen aan te gaan, zulks dan nadat de vennootschap daaraan alsmede aan de condities waaronder één en ander is geschied, haar goedkeuring heeft gehecht.

Zolang de goederen niet volledig zijn betaald en de wederpartij ook overigens niet aan al zijn verplichtingen jegens de vennootschap heeft voldaan, blijft de vennootschap onherroepelijk gerechtigd en gemachtigd de door haar en bij de wederpartij nog aanwezige goederen zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen, ongeacht haar verdere rechten jegens de wederpartij. Zolang de vennootschap enige vordering, uit welke hoofde ook op de wederpartij heeft openstaan, is het de wederpartij, zo de vennootschap zulks wenst, niet toegestaan om over door haar geleverde goederen te beschikken, dan wel ter zake rechtshandelingen aan te gaan dan nadat de vennootschap daaraan, alsmede aan de condities waaronder één en ander geschiedt, haar goedkeuring heeft gehecht.

Bij niet tijdige voldoening aan zijn financiële verplichtingen jegens de vennootschap is de wederpartij verplicht om, ingeval goederen door hem aan derden zijn doorgeleverd, de vennootschap op eerste daartoe strekkende aanmaning al haar rechten te die zake jegens die derde aan haar over te dragen of te verpanden (naar onze keuze) van hetgeen zij alsdan van de wederpartij te vorderen mocht hebben. Ter voldoening aan deze verplichting verpandt de wederpartij reeds nu voor alsdan al zijn uit doorlevering voortvloeiende rechten jegens genoemde derden. Zodra de wederpartij in gebreke is met tijdige voldoening van zijn betalingsverplichtingen jegens de vennootschap, is de vennootschap bevoegd genoemde derden mededeling te doen van onderhavige verpanding teneinde het pandrecht tot stand te brengen. De wederpartij is verplicht hieraan alle benodigde medewerking te verlenen, met name door op eerste daartoe strekkende verzoek van de vennootschap onverwijld opgave te doen van de namen en adressen van alle derden aan wie hij de door haar geleverde goederen heeft doorgeleverd, alsmede van alle rechten die hij ter zake van die doorlevering jegens die derden heeft verkregen.

Indien de wederpartij na sommatie van de vennootschap in gebreke blijft deze medewerking te verlenen verbeurt hij een onmiddelijke opeisbare boete ten bedrage van 25% van onze openstaande vordering op de wederpartij alsmede een onmiddellijk opeisbare boete van 5% van onze openstaande vordering voor iedere daaropvolgende dag gedurende welke de nalatigheid van de wederpartij voortduurt, onverminderd het recht van de vennootschap om daarnaast nakoming te vorderen.

Garantie

9. De vennootschap staat in voor de kwaliteit (afhankelijk van de aard) van de door haar geleverde goederen en de daarbij gebruikte verpakkingsmaterialen op het moment van de afleveringen, voorzover de door de vennootschap geleverde goederen op oordeelkundige wijze worden c.q. zijn gebruikt door de koper, met inachtneming van de aard (kwaliteit) van de goederen.

Overmacht

10a. Indien de levering van de goederen door overmacht meer dan twee maanden, te rekenen vanaf de afgesproken dag van levering, is vertraagd, wordt de overeenkomst tussen partijen geacht te zijn ontbonden, zulks zonder gerechtelijke tussenkomst. De vennootschap is alsdan niet gehouden enigerlei schade, die de koper hierdoor heeft geleden te vergoeden.

10b. Is de overeenkomst reeds ten dele uitgevoerd en heeft de resterende verplichting tot levering door overmacht een vertraging ondervonden van meer dan twee maanden, dan staat het de koper vrij om de reeds geleverde goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde prijs, indien deze nog niet is voldaan te voldoen dan wel indien de geleverde goederen ten gevolge van het niet kunnen leveren van de resterende goederen van nul en generlei waarde zijn, de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, mits hij de geleverde goederen aan de vennootschap retourneert in de staat waarin de vennootschap de goederen aan koper heeft geleverd en hij alle kosten die de vennootschap ter zake heeft gemaakt vergoedt. De vennootschap verplicht zich in dat geval de prijs voor zover deze is voldaan, na aftrek van de gemaakte kosten aan de koper te restitueren.

Ontbinding

11. De overeenkomst tussen partijen wordt geacht te zijn ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige ingebrekestelling op het tijdstip, dat de koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.

Aansprakelijkheid

12. De vennootschap sluit uitdrukkelijk alle schade, die direct of indirect voortvloeit uit de uitvoering van deze overeenkomst jegens koper en derden uit, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van de vennootschap. Niet tegenstaande het vorenstaande zal de vennootschap nimmer aansprakelijk zijn voor schade, tenzij zulks in rechte is vastgesteld. Tevens kan de vennootschap nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade die in omvang het bedrag van de tegenprestatie van de wederpartij te boven gaan.

Schade

13. Indien de koper enige verplichting uit deze overeenkomst niet of niet tijdig nakomt is hij, voor zover nodig na daartoe door de vennootschap in gebreke te zijn gesteld, in verzuim en gehouden aan de vennootschap alle in deze voorwaarden opgenomen kosten en schade te vergoeden alsmede een contractuele rente verschuldigd van 2% per maand over het op de factuur genoemde factuurbedrag, zulks met ingang van de datum van de ingebrekestelling, dan wel vanaf het moment dat hij in verzuim is.

Toepasselijk recht

14. Op alle overeenkomsten die de vennootschap aangaat is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst, zullen worden voorgelegd om beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Arnhem, zulks met uitzondering van geschillen die bij uitsluiting moeten worden voorgelegd aan de bevoegde Kantonrechter.

Incassokosten

15. Alle kosten, waaronder incasso- deurwaarder- en advocaatkosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke door de vennootschap worden gemaakt, teneinde nakoming van de verplichtingen van de koper te bewerkstelligen, zijn ten laste van de koper en zijn verschuldigd vanaf het moment, waarop de vordering in handen is gesteld van een advocaat, ongeacht of de koper daarvan op de hoogte is, de buitengerechtelijke (incasso) kosten belopen in ieder geval 15% van het factuurbedrag.

Wintermans Bestratingen gebruikt cookies om een optimale werking van de website te garanderen en om het gebruik van de site te analyseren. Meer weten over onze cookies? Bekijk dan ons cookie beleid.
 Cookies NIET accepteren